VĂN NGHỆ ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN

Dontruongchuan(1).jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:51' 18-03-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Số lượt thích: 0 người
Avatar
TVM xin chào! chúc chủ nhà buổi tối cuối tuần vui vẻ
Avatar
Hoàng Minh http://violet.vn/hohoangminh1965 ghé thăm, giao lưu, học hỏi và chúc sức khỏe thầy Tiến Nam!
Avatar

SƯU TẦM _ TỔNG HỢP CODE TRÊN KHỐI CHỨC NĂNG  (Copy … rồicho vào khối chức năng)

 

1. LỊCH

 

<p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/162/lichDH_hoamai3c.swf"

 

width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p             

 

 2. Cafe 0 giờ             

 

                                  <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Ca_phe_khong_gio1.swf"

 

width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                                    

 

3. Mời dùng trà             

 

                  <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Tra_sen_1.swf" width=

 

"180" height="130" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

 

 4. ĐỒNG HỒ             

 

                                <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/617/DH_dep_37_rong_vang1.swf"

 

width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

 

5. UỐNG CAFE SÁNG             

 

                                  <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/607/Ca_phe_sang.swf" width=

 

"180" height="240" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

 

 6. BÁC HỒ DẠY:             

 

                                  <p align="center"><embed src=

 

"http://nguyenhuudiep.webng.com/danh%20ngon.swf" width="180"

 

height="190" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" a=""></p>                                              

 

  7. Slide Bông HỒNG

 

<div class="content"><embed type="application/x-shockwave-flash"

 

src=

 

"http://photo.tamtay.vn/misc/slideshow.swf?ver=1.2&amp;file=http://photo.tamtay.vn/slide/1351&amp;overstretch=none&amp;enablejs=false&amp;linkfromdisplay=true"

 

quality="high" allowfullscreen="true" allowsciptaccess="always"

 

height="150" width="190"></div>           

 

  8. Cắm HOA nhé

 

<center><object><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/505/hoa.swf" quality="high"

 

wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width=

 

"190" height="200"></object></center>           

 

9. Mưa rơi trên Bông HỒNG

 

 

 

<center><object ><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/505/v181yu2.swf"

 

quality="high" wmode="transparent" type=

 

"application/x-shockwave-flash" width="190" height="140"></object></center>        

 

10 Bộ sưu tập hoa lan             

 

            <div class="content">

 

                                  <center><embed type="application/x-shockwave-flash" src=

 

"http://photo.tamtay.vn/misc/slideshow.swf?ver=1.2&amp;file=http://photo.tamtay.vn/slide/82463&amp;overstretch=none&amp;enablejs=false&amp;linkfromdisplay="

 

quality="high" allowfullscreen="true" allowsciptaccess="always"

 

width="180" height="150"></center> </div>  

 

11. MỘT SỐ DÒNG SÔNG TRÔI

 

11.0

 

              <div class="content">

 

                                  <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/162/DH_kim_tinhyeu_1b1.swf"

 

width="180" height="220" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>  </div>

 

11.1. Dòng sông trôi - MAI VÀNG           

 

              <div class="content">

 

                                  <embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/162/DH_kim_39c2.swf" quality=

 

"high" width="180" height="180" align="middle" type=

 

"application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode=

 

"transparent" base="/uploads/resources/212/" pluginspage=

 

"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars=""></div>

 

              <div class="bottom"></div>

 

 

 

11.2 Đồng hồ : DÒNG SÔNG TRÔI.

 

<div class="content">

 

                                  <center><object classid=

 

"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase=

 

"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"

 

align="middle" height=" 94" width="300"><param name="FlashVars"

 

value="">

 

<param name="movie" value=

 

"http://img103.imageshack.us/img103/2038/1161km0.swf ">

 

<param name="quality" value="high">

 

<param name="allowScriptAccess" value="always">

 

<param name="wmode" value="transparent">

 

<param name="base" value="/uploads/resources/554/">

 

<embed src="http://img103.imageshack.us/img103/2038/1161km0.swf"

 

quality="high" type="application/x-shockwave-flash"

 

allowscriptaccess="always" wmode="transparent" base=

 

"/uploads/resources/554/" pluginspage=

 

"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="" align=

 

"middle" height="212" width="180"></object></center>  </div>

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

 

 11.3. ĐỒNG HỒ             

 

                                <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/617/DH_dep_37_rong_vang1.swf"

 

width="180" height="240" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                               

 

12. Táo quân

 

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/493/ongtaoquan.swf" width=

 

"150" height="730" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></a><div class="frame-main"></div>

 

13. SÁCH VÀ HOA            

 

            

 

         <p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/612/sachvahoahong.swf" width=

 

"180" height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent"allowscriptaccess="never"></p>

 

14. HÈ ĐÃ VỀ             

 

 <div class="content"><center><object><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/608/hoa_phuong_binh.swf"

 

quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height=

 

"240"</object</center> </div>

 

15. CHÙA MỘT CỘT          

 

<p align="center"><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/chua_mot_cot.swf" width=

 

"180" height="200" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></p

 

16. THIẾU NỮ THÔN QUÊ                  

 

<p align="center"><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/603/thon_que.swf" width="180"

 

height="240" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></p>

 

17. THIÊN NGA TRẮNG  

 

  <div class="content">

 

<img src="http://i672.photobucket.com/albums/vv89/trakhuc66/89c00305533f8739faa58d2efd662ca7_we.gif"

 

width="180" height="200" border="0">  </div>

 

18. NGÀY MỚI (Cảm ơn đời nỗi sớm mai thức dậy ….)            

 

<p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/603/camon.swf" width="180"

 

height="240" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

 

"transparent" allowscriptaccess="never"></p>

 

19. Lịch và Đàn Tranh           

 

<div class="content"> <center><object><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/607/DH_lich_dan_tranh2b2.swf"

 

wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width=

 

"180" height="180"></object></center>    </div>

 

20. HỒ GƯƠM            

 

<p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ho_guom_200x250.swf"

 

width="180" height="200" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

 

21. RỒNG BAY

 

<center><embed allowscriptaccess="never" src=

 

"http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://img97.imageshack.us/img97/7892/97030878.swf"

 

type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width=

 

"100%" height="300"></center> 

 

22. ĐÓN XUÂN

 

<div class="content">

 

<center><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/162/Don_xuan2.swf" quality=

 

"high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"

 

width="190" height="253"></center> 

 

23.  MỖI BÌNH MINH TỈNH GIẤC

 

<p align="center"><embed src=

 

"http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ngay_moi_180x250.swf"

 

width="170" height="280" type="application/x-shockwave-flash"

 

wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

 

Avatar

tvm

 
Gửi ý kiến